Disclaimer: Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de gegevens op deze website.  Tarieven zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Ondanks grote zorgvuldigheid en nauwkeurigheid bij het samenstellen van correcte, actuele informatie kan Inlijf niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk correct, actueel en volledig is. In geen geval is Inlijf aansprakelijk voor schade ontstaan uit het direct of indirect gebruik van de informatie op deze website.

© Inlijf Integraaltherapie

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ BEHANDELOVEREENKOMST

                   

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van Inlijf Integraaltherapie en de cliënt / de cliënten

1.     Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft

afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een

behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt 

op schrift vastgelegd.

2.     De behandelingsovereenkomst is tweeledig; 

           a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de   verhouding therapeut – cliënt. 

          b. De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

3.     De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden

            worden beëindigd:

a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;

b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wilt

afspreken;

c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;

i. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelings-

       overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de

       therapeut;

         j. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de 

      competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in 

       ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

4.     De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een 

      termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders  

       afgesproken tussen therapeut en cliënt;

5.     Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie  

       afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt rekent contant na de

        sessie af, tenzij anders afgesproken. 

6.    In aanvulling op de bepaling nummer 5 is de minimumtijd voor sessies met twee personen 

        anderhalf uur en maximaal tweeënhalf uur. Deze tijd geldt ook voor EMDR sessies.

7.     Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe 

       overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

8.    Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 48 uur / twee  werkdagen van te voren te 

worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten (helft van het tarief) voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

9.     De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere 

relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Client neemt deel aan het Digitaal Coaching Dossier en krijgt een inlogcode voor de eigen beschermde omgeving waarin het dossier wordt geplaatst en alle sessieverslagen kunnen worden ingezien.

10.    De therapeut houdt zich aan geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden 

        alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) 

        overhandigd of medegedeeld.

11.     Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van 

         het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. 

         Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt 

         afgesproken uurtarief.

12.     De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging van de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen (VBAG)

          De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich

          met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden: secretariaat@vbag.nl De 

          therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren 

          Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege 

          www.tcz.nu

13.    Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de 

        therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten 

         van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden 

         verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde 

         aangifte bij de politie worden gedaan.

14.     Inlijf Integraaltherapie is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die 

          zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel 

         doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers 

          aan arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

15.     Inlijf Integraaltherapie is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan    

         eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de    

Ronde Tocht 7 te Zaandam, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

INLIJF Integraaltherapie
Voor de RBCZ sector
Psychosociaal